Sanasto

Tälle sivulle kerätään aiheeseen liittyvää erikoissanastoa. Sanastoa täydennetään ja päivitetään koko ajan. Lisäys- ja muutosehdotuksia otetaan vastaan.

A

ABC

Lenzin kehittämä tekniikka, jossa erityisellä moduulilla, joissakin tapauksissa yksinkertaisella diodisillalla, voidaan ohjata veturi pysähtymään tai vaihtamaan suuntaansa. Käytössä Lenzin ja Zimon dekoodereissawww.dccwiki.com/Automatic_Brake_Control

Advanced Consisting

Tekniikka, jossa monta veturidekooderia kytketään nipuksi määrittelemällä nipun osoite CV19:ssä. Tämän jälkeen kukin veturidekooderi ottaa vastaan nopeus- ja suuntakomennot CV19:ssä määriteltyyn osoitteeseen ja funktiokomennot omaan osoitteeseensa.

Ajolaite

engl: throttle, ruots: körkontroll, saks: Fahrregler Yleisnimitys laitteelle, jolla hallitaan pienoisrautatien junaa. Kädessä mukana kannettavaa ajolaitetta sanotaan käsiohjaimeksi.

Ajolaiteväylä

Väylä, jolla liitetään ajolaitteet ja muut komento-ohjausjärjestelmän käyttölaitteet keskusyksikköön.

Ajosimulaattori

Ajosimulaattori eli junasimulaattori mahdollistaa enemmän tai vähemmän realistisen ajokokemuksen tietokoneella. Ajosimulaattoreita käytetään myös veturinkuljettajien koulutuksessa. Joitakin ajosimulaattoreita:

 • Microsoft Train Simulator. Kehitys on ilmeisesti toistaiseksi pysähdyksissä.
 • www.railsimulator.com Train Simulator eli RailWorks
 • www.run8studios.com Run8-simulaattori, joka pyrkii mahdollisimman realistiseen ajotuntumaan
 • www.openrails.org Avoimen lähdekoodin simulaattori, joka pyrkii realistiseen ajotuntumaan. Lisäksi opastimet ja monen käyttäjän tila.
 • www.trainzportal.com Trainz, helposti laajennettava simulaattori, jossa on helppokäyttöiset mallinnustyökalut.
 • odakyufan.zxq.net OpenBVE, japanilaisen BVE-simulaation inspiroima avoimen lähdekoodin simulaatio, jossa on realistinen ajotuntuma. zxq.net kärsii

Analoginen

Kirjaimellisesti samankaltainen. Tässä tarkoittaa toimintaperiaatetta, jossa junan nopeus on suoraan verrannollinen kiskojen väliltä mitattuun jännitteeseen. Monijuna-ajo voidaan toteuttaa myös analogisesti, esimerkiksi radio-ohjauksena tai niin, että kiskoihin syötetään eri taajuisia kantoaaltoja, joihin moduloidaan kunkin veturin nopeutta ja suuntaa vastaava signaali.

Asetinlaite

Laite, jolla käytetään vaihteita ja opastimia. Asetinlaite voi olla mekaaninen, sähkömekaaninen (releasetinlaite) tai kokonaan sähköinen (erillislogiikalla toteutettu, mikrokontrolleripohjainen tai tietokoneasetinlaite). Digitaaliohjausjärjestelmä saattaa sisältää asetinlaitteen. spdrs60.sourceforge.net Muita ohjelmia: www.digital-bahn.de/info_kompo/software.htm

Asetinlaitetta voidaan myös simuloida tietokoneella niin, että junaliikennekin on täysin simuloitua. Muutamia asetinlaitesimulaattoreita:

B

BiDiB

Kaksisuuntainen väylä, joka toimii sekä booster– että palauteväylänäwww.bidib.org

Booster

Vahvistin, laite, joka vahvistaa keskusyksiköltä tulevan signaalin sellaiseksi, että junat ja muut laitteet saavat siitä käyttöenergiansa. Käytännössä D-luokan FET-vahvistin.

Booster-väylä

Väylä, jossa välitetään vahvistamaton digitaalisignaali ja hätäpysäytyskomennot.

C

CAN-Bus, CAN-väylä

Joidenkin digitaalijärjestelmien valmistajien, esim. Zimon, käyttämä ajolaiteväylä. Tunnetumpi ajoneuvokäytöstä.

CV

Configuration Variable, asetusmuuttuja. Dekooderin asetukset tallennetaan numeroarvoina asetusmuuttujiin, joista ne voidaan myös lukea. Ks. ohjelmointi

D

Darisus

Lisälaitedekoodereiden valmistaja. www.darisusgmbh.de

DCC

engl. Digital Command Control, digitaalinen komento-ohjaus. Joukko NMRA:n vahvistamia standardeja ja suosituksia, joita noudattavia laitteistoja valmistavat useat yritykset. Dokumentit ovat julkisia, joten laitteita voi niiden pohjalta valmistaa myös itse.

DDL, DDW

Digital Direct for Linux / Windows Projekteja, joissa pyritään tekemään PC:stä keskusyksikkö eli tuottamaan booster-väylän signaalia suoraan tietokoneella. DDL: ks. srcpd. DDW: home.snafu.de/mgrafe/index_en.htm 

Dekooderi

engl. decoder, saks. Dekoder, ruots. dekoder. Laite, joka tulkitsee keskusyksikön lähettämää signaalia ja poimii siitä itselleen tarkoitetut komennot. Dekooderiin asetetaan osoite, jonka perusteella se poimii tietovirrasta oikeat komennot. Veturidekooderi t. liikkuva dekooderi veturiin t. muuhun liikkuvaan kalustoon asennettava dekooderi, jossa on moottorin ohjaustoiminnot. Funktiodekooderi veturidekooderin rinnalle asennettava dekooderi, jossa ei ole moottorin ohjaustoimintoja. Lisälaitedekooderi t. ratalaitedekooderi kiinteään paikkaan asennettava dekooderi, joka ohjaa vaihdemoottoreita, valo-opastimia tai muita toimintoja.

Delta

Märklinin aiempi perustason digitaalijärjestelmä, jolla voi ajaa neljää junaa. Ajettava juna valittiin kiertokytkimellä. Virtalähteenä ja ajolaitteena toimi analogisen järjestelmän säätömuuntaja.

Digitaalinen

Kirjaimellisesti numeroin ilmaistunumeerinen. Nykyisin käytetään pienoisrautatiellä myös komento-ohjauksen synonyyminä. Katso myös kirjoitus.

Digitrax

DCC-laitteistojen valmistaja. www.digitrax.com

E

ECoS

ESU-yhtiön digitaaliohjausjärjestelmä, jossa on yhdistetty keskusyksikkö ja kaksi ajolaitetta.

ESU

Digitaaliohjauslaitteistojen valmistaja. www.esu.eu

F

Fleischmann

Pienoisrautatievalmistaja, nykyisin fuusioitunut Rocon kanssa. www.fleischmann.de

FREDI, FREMO

FREMO-moduulijärjestelmän digitaalinen ajolaite, joka liitetään Loconet-väylään. FREMO ja DCCwww.fremo-net.eu/digital.html

Funktio

Dekooderin yhteydessä lisätoiminto, esim. ajovalot, vaunun irrotus. Käytetään käsiohjaimen tai muun käyttölaitteen funktiopainikkeilla.

G

H

Hätäpysäytys

engl. emergency stop, saks. Nothalt, ruots. nödstopp Rautatietermistössä myös hätäjarrutus, hätäseis, radioliikenteessä hätäpunainen. Välitön pysäytys vaaran välttämiseksi tai vahinkojen minimoimiseksi. Pienoisrautatiellä hätäpysäytyksen voi aiheuttaa raiteiltasuistumisen tai kalustovaurion uhka. Tahaton hätäpysäytys voi aiheutua virtakatkosta, joka puolestaan voi aiheutua oikosulusta tai boosterin ylikuormitussuojan laukeamisesta. Hätäpysäytys itsessään on raju ja saattaa aiheuttaa kalustovaurioita.

I

Intellibox

Uhlenbrockin keskusyksikön tuotemerkki.

J

JMRI

Java Model Railroad Interface Java-pohjainen ohjelmisto, joka mahdollistaa digitaaliradan tietokoneohjauksen. jmri.sourceforge.net

Junailmaisin

Ilmaisin, joka reagoi junan läsnäoloon tietyllä rataosuudella. Tyyppejä:

 • raidevirtapiiri, jonka junan eristämätön pyöräkerta oikosulkee. Esikuvanmukainen järjestely, joka on mahdollinen silloin kun ajovirta otetaan erillisestä virtakiskosta, ajojohtimesta tai akusta.
 • virtailmaisin, joka reagoi junan sähkölaitteiden tai 1-10 kΩ vastuksin varustettujen pyöräkertojen kuluttamaan virtaan.
 • magneettianturi, joko reed-putki tai Hall-anturi, joka reagoi veturin tai vaunun pohjaan kiinnitettyyn magneettiin
 • optinen anturi, joka reagoi junan aiheuttamaan valoisuuden muutokseen, esim. junan katkaistessa valonsäteen tai heijastaessa valoa
 • mekaaninen anturi, jonka junan pyörät painavat alas
 • RFID-anturi, joka lukee veturissa tai vaunussa olevan RFID-tagin. RFID-anturilla voidaan tunnistaa kalustoyksilöt.

Junasimulaattori

ks. ajosimulaattori

K

Keskusyksikkö

Digitaalijärjestelmän osa, joka ottaa vastaan komentoja ajolaiteväylästä ja tuottaa niiden perusteella signaalia booster-väylään. Keskusyksikkö voi olla sisäänrakennettu käsiohjaimeen, tai vastaavasti keskusyksikön yhteyteen voi olla rakennettu yksi tai useampia ohjaimia, vahvistimia tai muita laitteita.

Komento-ohjaus

Monijuna-ajo niin, että kiskoihin lähetetään signaalia, joka sisältää koodin muodossa määrättyjä komentoja ja osoitteita. Jokainen komento koskee tiettyä osoitetta, ja kukin osoite kuuluu veturille, vaihteelle tai muulle laitteelle. Komennoilla saadaan aikaan toimintoja kuten nopeuden muutos tai vaihteen kääntyminen. Komento-ohjaus voidaan toteuttaa analogisena, mutta nykyisin yleensä digitaalisena, jolloin signaali välittää digitaalista, yleensä binääristä eli kaksiarvoista tietoa.

Koploper

Hollantilainen ohjelma digitaaliradan tietokoneohjaukseen. Kehitys ilmeisesti lopetettu. www.pahasoft.nl

L

Lenz

Digitaalijärjestelmien ja niiden tarvikkeiden valmistaja, jolla on valikoimissaan myös jonkin verran pienoisrautatiekalustoa. Nykyinen DCC-standardi pohjautuu Lenzin järjestelmään. www.digital-plus.de

Littfinski Daten-Technik

Digitaalijärjestelmien ja niiden lisälaitteiden valmistaja. www.ldt-infocenter.com

Loconet

Digitraxin ajolaite- ja palauteväylä, jota käyttävät eräät muutkin valmistajat, esim. Fleischmann, Uhlenbrock ja Piko.

LokMaus

Rocon digitaalijärjestelmän pienempi käsiohjain.

LokSound

ESUn äänidekoodereiden tuotemerkki.

M

mfx

Märklinin digitaalijärjestelmä vuodesta 2004. http://en.wikipedia.org/wiki/Märklin_Digital

Monijuna-ajo

Usean junan ohjaaminen samalla radalla toisistaan riippumatta.

Motorola

Märklinin ensimmäinen digitaalijärjestelmä perustui Motorolan kaukosäädinpiiriin, joten Motorola on jäänyt eräissä yhteyksissä Märklinin digitaalijärjestelmien yleisnimeksi.

MultiMaus

Rocon digitaalijärjestelmän suurempi käsiohjain, joka sisältää numeronäppäimistön. Näppäimistö helpottaa osoitteen valintaa sekä funktioiden ja lisälaitedekooderien käyttöä.

Märklin

Pienoisrautatievalmistaja, jolla on ollut ajan mittaan useita digitaalijärjestelmiä. H0-mittakaavan erityispiirteenä on lisäksi virroitus kolmannesta kiskosta, nykyisin nastarivistä, ajokiskojen välistä. www.maerklin.com

ks. myös en.wikipedia.org/wiki/Märklin_Digital

N

O

Ohjelmointi

Dekooderin asetusten määrittelyn vakiintunut nimitys on ohjelmointi. Nimitys on teknisesti hieman harhaanjohtava ja antaa tapahtumasta liiankin monimutkaisen kuvan. Konfigurointi tai asetusten muuttaminen olisi kuvaavampi nimitys. Asetukset tallennetaan numeroarvoina asetusmuuttujiin (CV).

Ohjelmointiraide

Muusta radasta sähköisesti eristetty raide, jolle sijoitettua kalustoa voidaan ohjelmoida, ts. jonka dekooderin asetuksia voidaan muuttaa. Ohjelmointiraiteelle lähetetään osoitteettomia ohjelmointikomentoja, jotka vaikuttavat kaikkeen raiteella olevaan kalustoon. Yksinkertaiset järjestelmät, joissa tietty käsiohjain toimii keskusyksikkönä, eivät tue erillistä ohjelmointiraidetta, vaan koko rata vaihdetaan tarvittaessa ohjelmointitilaan, jolloin kaikki kiskoilla oleva kalusto saa kaikki ohjelmointikomennot. Tällöin kaikki muu paitsi ohjelmoitava yksikkö on poistettava kiskoilta.

OpenDCC

Projekti, jonka pohjalta on mahdollista rakentaa itse DCC-järjestelmän osia. Projektin tuottamat ohjelmat, piirilevykuvat ja muut tuotokset ovat GNU GPL -lisenssin alaisia. www.opendcc.de

P

Palautemoduuli

engl. feedback module Myös palautedekooderi, joskaan nimitys ei ole aivan tarkka; enkooderi olisi teknisesti oikeampi. Palautemoduuliin voidaan kytkeä junailmaisimia, painikkeita, antureita yms. laitteita, joiden tila halutaan välittää keskusyksikölle esim. asetinlaitteessa näytettäväksi.

Palauteväylä

engl. feedback bus, saks. Rückmeldebus Väylä, jonka kautta keskusyksikölle välitetään palautemoduulien tuottama tieto.

ProLok

DCCveturidekooderien ohjelmointiin, ts. asetusten muuttamiseen, tarkoitettu ohjelma. tt.borrmanns.de

PoM, Programming on Main

Ohjelmointi linjalla. Ohjelmointiraiteen ulkopuolella tapahtuva yksittäisen dekooderin ohjelmointi, ts. asetusten muuttaminen, joka ei vaikuta muihin dekoodereihin. Ohjelmointikomennot lähetetään osoitteellisina, jolloin ne koskevat vain yksittäistä dekooderia. Näin voidaan muuttaa vaikka liikkuvan veturin asetuksia.

Q

R

RailCom

Tekniikka, jossa DCCveturidekooderi voi lähettää tietoa takaisin käyttäjälle.

RailSync

Loconet-väylän osa, booster-väylä.

Rele

Sähköisesti ohjattava sähkökytkin. Releen osat ovat käämi, ankkuri ja kärjet. Kun käämiin kytketään sähkövirta, siihen syntyy magneettikenttä, joka vetää raudasta valmistettua ankkuria puoleensa. Ankkuriin on liitetty kärjet, jotka kytkevät tai katkaisevat virran ankkurin asennon mukaan. Käämi kuuluu ohjausvirtapiiriin, joka ei ole sähköisessä yhteydessä ohjattaviin virtapiireihin. Relettä voidaan käyttää suurten jännitteiden tai virtojen ohjaamiseen tai logiikan rakentamiseen.

Roco

Pienoisrautatievalmistaja, nykyisin fuusioitunut Fleischmannin kanssa. www.roco.cc

S

S88

Märklinin digitaalijärjestelmään alunperin kehitetty, muidenkin käyttämä alkeellinen palauteväylä, teknisesti lähinnä nauhakaapelilla jatkettu siirtorekisteriketju.

S88-N

S88-väylän muunnos, jossa on parannettu häiriösuojausta käyttämällä parannettuja liittimiä ja kaapeleita.

Selectrix

Alunperin Döhler & Haas -yhtiön Trixille kehittämä digitaaliohjausjärjestelmä, nykyisin useita valmistajia. Useimmat Selectrix-keskusyksiköt pystyvät tuottamaan myös muita protokollia.

Simulaattori

ks. asetinlaite, ajosimulaattori

SRCP

Simple Railroad Command Protocol Digitaaliradan tietokoneohjaukseen tarkoitettu verkkoprotokolla. srcpd.sourceforge.net/srcp/

srcpd

Linux-koneisiin tarkoitettu SRCP-protokollaa noudattava palvelinohjelmisto, joka mahdollistaa digitaaliradan tietokoneohjauksen. srcpd.sourceforge.net

T

Tams Elektronik

Digitaalijärjestelmien ja niiden lisälaitteiden valmistaja. www.tams-online.de

Trix

Pienoisrautatiekaluston valmistaja, tunnettu aiemmin Selectrix-järjestelmästään. Nykyisin käyttää DCC-yhteensopivaa digitaalijärjestelmää.

U

Uhlenbrock

Digitaalijärjestelmien ja niiden lisälaitteiden valmistaja. www.uhlenbrock.de

V

Vahvistin

ks. Booster

Virtapiiri

Sähkötekniikassa kokonaisuus, johon kuuluu virtalähde, virtaa kuluttava laite sekä näitä yhdistävät johtimet. Virta kulkee sopimuksen mukaan virtalähteen plusmerkkisestä navasta laitteen kautta miinusnapaan. Esimerkiksi paristo ja lamppu muodostavat näin yhdistettyinä virtapiirin. Jos plus- ja miinusnapa yhdistetään toisiinsa johtimella, kyseessä on oikosulku.

Väylä

engl. bus, saks. Bus, ruots. buss Sähköisen kytkennän ja tietoliikenneprotokollan sisältävä järjestely, jonka avulla laitteet voivat viestiä keskenään. Teknisesti LocoNet on verkko, engl. network, saks. Netz, ruots, nät(verk), tarkemmin sanoen peer-to-peer– eli vertaisverkko. Väylän ja vertaisverkon ero on, että väylää hallinnoi isäntälaite, master. Muut laitteet ovat orjia, slave. Isännän tehtävä on jakaa verkon laitteille vuorot, jotta kaksi laitetta ei lähetä tietoa samaan aikaan.  Vertaisverkon laitteet neuvottelevat vuoroista keskenään.

W

X

XpressNet

Lenzin ajolaiteväylä, jota käyttävät myös Roco, Atlas, Bachmann ja Hornby. Teknisesti RS485-väylä.

Y

Z

Zimo

Digitaalijärjestelmien ja niiden tarvikkeiden valmistaja. www.zimo.at

Å

Ä

Äänidekooderi

Dekooderi, joka tuottaa veturin liikkeitä vastaavia äänitehosteita. Äänet toistuvat veturiin asennetusta kaiuttimesta.

Ö

Vastaa